emblemat SG


Straż Gminna Postomino

Postomino 107

76-113 Postomino

e-mail straz.gminna@postomino.pl

 

 

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne, wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych kompetencji.
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2019. 1795 z późn. zm.) do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 Skład osobowy Straży Gminnej

 • Jarosław Kwiatek - komendant, tel. kom. 609-32-95-45
 • Maciej Nowak, tel. kom. 609-32-95-49
 • Paweł Brzostowski, tel. kom. 609-32-95-48


Siedziba

 • Straż Gminna Postomino
 • 76-113 Postomino 107
 • Budynek Policji w Postominie

 

Regulamin Straży Gminnej

Regulamin Straży Gminnej jest dostępny w Biulteynie Informacji Publicznej. Jego treść reguluje Zarządzenie Nr 132/2010 Wójta Gminy Postomino z dnia 9 lipca 2010 r. ze zm. zarządzenie Nr 238/2011 Wójta Gminy Postomino z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Gminnej w Postominie oraz zarządzenie Nr 165/2017 Wójta Gminy Postomino z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Gminnej w Postominie

Powrót do góry