Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego
Urząd Gminy w Postominie
Postomino 30
76-113 Postomino
pokój numer 27 (piętro)

tel.: (059)-846-44-68
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel.: 515-17-41-09
w pozostałe dni

 

 

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego jest komórką organizacyjną  urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego   (GZZK), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i  obrony cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy.


 
Zadania Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów  administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń.

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń  i wczesnego ostrzegania polega na natychmiastowym podjęciu zgłoszeń i uruchomieniu niezbędnych działań celem ograniczenia skutków zagrożeń, zagrożeń w niektórych przypadkach również na eliminowaniu ich przyczyn.

Każdy  Obywatel ma prawo zgłaszać bezpośrednio do  GCZK fakty skutkujące zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także mogące powodować znaczne straty materialne.

 

GCZK przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 • niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych, niebezpiecznych substancji  chemicznych przez obszar gminy;
 • wszelkich objawów terroryzmu;
 • ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych ( kołowych, kolejowych, i lotniczych);
 • wypadków komunikacyjnych  z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych;
 • nieodpowiedzialnego działania na gromadzeniu odpadów, pojemników  z substancjami  chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia;
 • rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem;
 • wszelkich katastrof  budowlanych, zagrożeń związanych z powodzią, a także rozległymi pożarami.

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - CZK.pl

Co dnia miliony ludzi wstaje i spieszy się do swoich zajęć, idzie do pracy, posyła dzieci do szkoły. Zdarza się niespodziewane wydarzenie jak: pożar, wypadek drogowy czy budowlany, wydostanie się do otoczenia substancji niebezpiecznej, albo inne zagrożenie. Nagle uświadamiamy sobie, jak ulotne jest życie i że może narażone być nasze istnienie. Niektórych tragedii możemy uniknąć, ale niektóre z nich rozgrywają się w wyniku zdarzeń od nas niezależnych. Wiedza i świadomość o tym, co może nas spotkać oraz jak ewentualnie tego uniknąć lub wpłynąć na zmniejszenie ryzyka, z pewnością przyczyni się do ograniczenia wylewanych łez rozpaczy. Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możesz ocalić życie swoje i swoich najbliższych.

Od 24 sierpnia 2010 roku są publikowane aktualne ostrzeżenia pogodowe pod adresem:

www.czk.pl

 Szczegółowe informacje na temat burz można znaleźć pod adresem:

lowcyburz.pl

Powrót do góry