Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego
Urząd Gminy w Postominie
Postomino 30
76-113 Postomino
pokój numer 27 (piętro)

tel.: (059)-846-44-68
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel.: 515-17-41-09
w pozostałe dni

 

 

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego jest komórką organizacyjną  urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i  obrony cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy.


 
Zadania Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów  administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń.

Współpraca GCZK z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń  i wczesnego ostrzegania polega na natychmiastowym podjęciu zgłoszeń i uruchomieniu niezbędnych działań celem ograniczenia skutków zagrożeń, zagrożeń w niektórych przypadkach również na eliminowaniu ich przyczyn.

Każdy  Obywatel ma prawo zgłaszać bezpośrednio do  GCZK fakty skutkujące zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także mogące powodować znaczne straty materialne.

 

GCZK przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 • niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych, niebezpiecznych substancji  chemicznych przez obszar gminy;
 • wszelkich objawów terroryzmu;
 • ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych ( kołowych, kolejowych, i lotniczych);
 • wypadków komunikacyjnych  z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych;
 • nieodpowiedzialnego działania na gromadzeniu odpadów, pojemników  z substancjami  chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia;
 • rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem;
 • wszelkich katastrof  budowlanych, zagrożeń związanych z powodzią, a także rozległymi pożarami.

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego - CZK.pl

Co dnia miliony ludzi wstaje i spieszy się do swoich zajęć, idzie do pracy, posyła dzieci do szkoły. Zdarza się niespodziewane wydarzenie jak pożar, wypadek drogowy czy budowlany, wydostanie się do otoczenia substancji niebezpiecznej, albo inne zagrożenie. Nagle uświadamiamy sobie, jak ulotne jest życie i że może narażone być nasze istnienie. Niektórych tragedii możemy uniknąć, ale niektóre z nich rozgrywają się w wyniku zdarzeń od nas niezależnych. Wiedza i świadomość o tym, co może nas spotkać oraz jak ewentualnie tego uniknąć lub wpłynąć na zmniejszenie ryzyka, z pewnością przyczyni się do ograniczenia wylewanych łez rozpaczy. Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możesz ocalić życie swoje i swoich najbliższych.

Od 24 sierpnia 2010 roku są publikowane aktualne ostrzeżenia pogodowe pod adresem www.czk.pl

 Szczegółowe informacje na temat burz można znaleźć pod adresem lowcyburz.pl

Powrót do góry