Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 (j.t. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 445 ze zmianami) Gmina Postomino należy do wschodniego regionu gospodarki odpadami, dla którego określono niżej wymienione instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

 • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Korzyścienko, gm. Kołobrzeg - zarządca Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
 • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Sianowie, ul. Łubuszan 80 - zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin,
 • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Gwiazdowo, gm. Sławno - zarządca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno,
 • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Mirowo 14, gm. Rymań - zarządca SUEZ JANTRA Sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 11, 70‑671 Szczecin,
 • instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Wardyń Górny 35, gm. Połczyn - Zdrój - zarządca Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn - Zdrój,
 • kompostownia odpadów ulegających biodegradacji w Sianowie, ul. Łubuszan 80 - zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin,
 • kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w m. Mirowo 14, gm. Rymań - zarządca SUEZ JANTRA Sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin,
 • kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów w m. Wardyń Górny 35, gm. Połczyn - Zdrój - zarządca Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn - Zdrój,
 • kompostownia odpadów ulegających biodegradacji w m. Gwiazdowo, gm. Sławno - zarządca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno,
 • kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w m. Korzyścienko, gm. Kołobrzeg - zarządca Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie, ul. Łubuszan 80 - zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mirowo 14, gm. Rymań - zarządca SUEZ JANTRA Sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Powrót do góry