Sesja RG

Sesja Rady Gminy

zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino.

 

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019./2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Postomino na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Postomino”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/201/20 Rady Gminy Postomino z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Jarosławcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/125/19 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Postomino.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY POSTOMINO
Daniel Pakos

Wyświetlono: 141

Zobacz również

Powrót do góry