sesja

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XVI sesja VIII kadencji RG Postomino.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.

5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusinowo.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/473/05 Rady Gminy Postomino w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystaniaz urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Postomino opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości gruntowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia inkasentów opłaty miejscowej i wynagrodzenia za inkaso.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2019 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino.

17. Wolna trybuna.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wyświetlono: 586

Zobacz również

Powrót do góry