azbest

Azbest informacja

Zbliża się kolejny termin składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2020 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Postomino lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (Biuro Obsługi Interesanta).

Zgodnie z art. 162 ust. 4, 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) obowiązkiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami tj. właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości - jest składanie Wójtowi corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Informacja powinna być sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej do Urzędu Gminy,
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

W związku z powyższym zwracam się ze szczególną prośbą do mieszkańców, którzy posiadają na swoich posesjach wyroby zawierające azbest, aby niezwłocznie złożyli w Urzędzie Gminy Postomino stosowną informację.

 

Formularz do pobrania

Wyświetlono: 649

Zobacz również

Powrót do góry