alkohol

Zezwolenia alkoholowe – opłata i składanie oświadczeń

Szanowny Przedsiębiorco!

Zgodnie ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 t.j.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (piątek) do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku oraz dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie ze  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5 % zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

 • 1.4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 %  zawartości alkoholu i piwa,
 • 1.4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 % do 18 % alkoholu i piwa,
 • 2.7 % ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.


Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2020 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2020 r. Opłaty można dokonać na rachunek gminy Nr  34  9315  0004 0021 2012 2000 0010, przelewem bankowym lub pocztowym.

 

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2,

2) zgodnie z art.  18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30% tej opłaty,

3) zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

 

 

Wyświetlono: 245

Zobacz również

 • śmieci
  4.01.2020
  Śmieci 2020
  Ważne! Od 1 stycznia 2020 r. zmieniła się stawka opłaty za odbiór odpadów. Opłata za odpady...
 • 7.01.2020
  Ogłoszenie o konkursie
  Wójt Gminy Postomino ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie...
 • Orszak
  8.01.2020
  Orszak Trzech Króli
  Wierni Parafii Łącko wraz z Księdzem Proboszczem oraz Sołtysami zorganizowali obchody Święta Trzech Króli....
Powrót do góry