sesja rady gminy

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Postomino.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Postomino za 2019 rok – debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Postomino wotum zaufania.
 7. Przedstawienie uchwały Nr XVIII.132.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Postomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Przedstawienie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok przez komisje: Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Postomino.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr ORG.0012.4.2020.DS z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Postomino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 10. Przedstawienie uchwały Nr XXXVI.197.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Postomino w sprawie absolutorium.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Postomino za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Postomino z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sławieńskiemu.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/139/19 w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej i wynagrodzenia za inkaso.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Postomino.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
Wyświetlono: 411

Zobacz również

 • Inicjatywy lokalne
  24.06.2020
  Inicjatywy lokalne ruszyły!!!
  Podpisaliśmy pierwsze umowy o realizację inicjatyw lokalnych.  Spośród 26 wniosków...
 • wakacje
  26.06.2020
  Wakacje
  Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadchodzi wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji....
 • wykaz lokali wyborczych
  26.06.2020
  Gdzie zagłosujemy w Gminie Postomino?
   Osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania może zagłosować w każdym lokalu wyborczym. Tabela...
Powrót do góry