azbest

Nabór wniosków - usuwanie azbestu

Wójt Gminy Postomino ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z terenu gminy Postomino na rok 2020.

Właściciele budynków mogą składać wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Obejmuje ono koszty kwalifikowane tj. demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zdemontowanych we wcześniejszych latach i składowanych dotychczas na posesji.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 27 stycznia do 17 lutego 2020 r.

UWAGA! Wnioski złożone po ww. terminie, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy, na formularzu, który można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest (w przypadku, gdy występuje więcej niż jeden właściciel);
  2. Kserokopia dokumentacji zgłoszenia prac rozbiórkowych do Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sławnie (w przypadku prac związanych z demontażem pokrycia dachowego, zawierającego azbest);
  3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis - w sytuacji, gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą).

Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dofinasowania jest złożenie Wójtowi Gminy Postomino corocznej Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest do dnia 31 stycznia 2020.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Postomino w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Postomino można uzyskać w pod nr tel. 59 846-44-47 oraz w pokoju 12.

Wyświetlono: 477

Zobacz również

Powrót do góry